Elinkeinoharjoittajan elinkeinotulon ulosmittaus

Ulosottokaaren 4 luvun 64 §:ssä säädetään luonnollisen henkilön toistuvan elinkeinotulon ulosmittaamisesta. Pykälän 1 momentin mukaan elinkeinoa harjoittavan luonnollisen henkilön saamasta toistuvasta elinkeinotulosta jätetään ulosmittaamatta viisi kuudesosaa. Tietyin, momentissa mainituin edellytyksin velalliselle voidaan jättää tätä enemmän tai tätä vähemmän. Pykälän 2 momentin mukaan lisäksi noudatetaan soveltuvin osin, mitä muun ohessa suojaosuudesta ja menettelystä palkan ulosmittauksessa säädetään.… Jatka lukemista Elinkeinoharjoittajan elinkeinotulon ulosmittaus

Ulosottolaitoksen antamaan vireilletuloilmoitukseen voi hakea muutosta

Vastoin voimassa ollutta ulosottoviraston päätelmiä ja alioikeuksien oikeuskäytäntöä Itä-Suomen hovioikeus on 20.05.2021 antamallaan päätöksellään katsonut, että ulosottoviraston vireilletuloilmoitus on jo valituskelpoinen eikä ulosottovelallisen tarvitse odottaa ulosmittauspäätöstä saadakseen vastustamisperusteensa tutkituksi käräjäoikeudessa. Oikeuskirjallisuudessa todetaan, että se, että ulosottomies hyväksyy asian vireille tulleeksi, on valituskelpoinen, koska ulosottovelallisella on tässä asemassaan tiettyjä velvollisuuksia ilman, että ulosottomies on vielä tehnyt… Jatka lukemista Ulosottolaitoksen antamaan vireilletuloilmoitukseen voi hakea muutosta

Kevytmielinen velkaantuminen velkajärjestelyn esteperusteena ja sen merkityksen poistuminen

Velkajärjestelylain 10 §:n 7 kohdan mukaan velkajärjestelylle on este, jos velkojen perusteesta ja syntyolosuhteista, velallisen tavasta hoitaa talouttaan tai muista seikoista voidaan päätellä olevan todennäköistä, että velallinen on velkaantunut harkitusti velkajärjestelyä silmällä pitäen tai velallisen velkaantumisesta johtuneita toimia voidaan kokonaisuutena arvioiden pitää piittaamattomina ja vastuuttomina ottaen huomioon velallisen ikä, asema ja muut olosuhteet sekä se, ovatko luotonantajat… Jatka lukemista Kevytmielinen velkaantuminen velkajärjestelyn esteperusteena ja sen merkityksen poistuminen

Hovioikeus kumosi 26.2.2021 kiinteistön ulosottomyyntiä koskevan päätöksen

Oikeus- ja ulosottokäytännössä on katsottu, että tarjous ei ole alittanut selvästi omaisuuden käypää hintaa, jos tarjous on ollut vähintään 70 prosenttia käyvästä hinnasta.Kiinteistö on esitetyn selvityksen perusteella ollut huutokaupattavana kerran kolmen viikon ajan sellaisena vuodenaikana, jolloin yleisen tietämyksen mukaan kiinnostus loma-asuntoihin ei ole suurimmillaan.  Itä-Suomen hovioikeus 26.2.2021 antamallaan päätöksellä nro 83, Dnro U 20/494 katsoi,… Jatka lukemista Hovioikeus kumosi 26.2.2021 kiinteistön ulosottomyyntiä koskevan päätöksen

Riidattomat velkomisasiat eli summaariset asiat

Asioista, joissa asianosaisten välillä ei ole riitaa, mutta kantajalla on tarve hakea oikeuksiaan tuomioistuimen kautta esim. saadakseen ulosottokelpoisen ratkaisun, haetaan ulosottoperuste summaarisessa menettelyssä, joka on yksinkertaisempi, edullisempi ja nopeampi kuin laaja riita-asian oikeudenkäyntimenettely. Tällaisia riidattomia eli summaarisia asioita ovat yleisimmin erilaiset maksamattomiin velkoihin tai huoneenvuokriin liittyvät asiat. Jos riidaton kannevaatimus on vastaajan katsomalla tavalla perusteeton… Jatka lukemista Riidattomat velkomisasiat eli summaariset asiat

Takauksesta ja panttauksesta

Takaus ja panttaus annetaan aina sen varalta, ettei päävelallinen täytä sitoumustaan. Vakuus raukeaa päävelan maksun myötä (vrt. KKO 2008:46 kohta 12). Takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 1 §:n 2 momentin mukaan lain säännöksiä sovelletaan siltä osin kun muuta ei johdu takaus- tai panttaussitoumuksesta. Takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 1 §:n 3 momentin mukaisesti lain säännöksistä ei kuitenkaan,… Jatka lukemista Takauksesta ja panttauksesta

Julkaistu
Kategoria(t): Takaus

Haasteeseen vastaaminen

Kun saat haasteen niin voit riitauttaa sen käräjäoikeudelle. Esim. jos sinulta peritään vanhentunutta velkaa niin voit lausua käräjäoikeudelle seuraavasti: ASIA Vastaus asiassa E 21/XXXX Kiistän kanteen vaatimukset kokonaisuudessaan vanhentuneina. Koska en ole saanut haastehakemuksen 12.11.2010 eräpäiväisestä saamisesta vaatimusta 3 vuoden määräajoin niin velka on vanhentunut ja kanne tulee hylätä kokonaisuudessaan. Voit vaatia myös oikeudenkäyntikulujesi korvaamista.… Jatka lukemista Haasteeseen vastaaminen

Perintätoimien reklamointi

Velallisella on oikeus saada tietoja velkatilanteestaan Velallisella on perintälain 4 a §:n nojalla ja pyynnöstä oikeus saada velkojalta tai esimerkiksi perintätoimistolta ajantasainen tieto velkojensa kokonaismäärästä ja perusteista, erittely maksamattomista veloista ja niiden lyhennyksistä sekä selvitys velkapääomalle kertyneiden korkojen ja kulujen määräytymisestä. Tiedot ovat velalliselle maksuttomia. Erittelyn ja selvityksen laatimisesta voi vaatia kohtuullisen korvauksen, jos edellisen… Jatka lukemista Perintätoimien reklamointi

Tiettyjen kuluttajaluottojen enimmäiskorko 1.1. – 30.9.2021

Tiettyjen kuluttajaluottojen enimmäiskorkoa tiukennettiin – kuten 1.7.2020 – vuodenvaihteessa voimaan tulleella väliaikaisella lainsäädännöllä. Tilapäiset muutokset ovat voimassa 1.1.–30.9.2021. Jos vuoden 2020 väliaikaisen hintasääntelyn aikana otit uuden lainan tai teit uusia nostoja vanhasta lainasta, uusi väliaikainen sääntely ei koske niiden korkoja, vaan korot ovat voineet nousta vuodenvaihteessa.  Tiettyjen kuluttajaluottojen korkoa rajattiin vuodenvaihteessa korkeintaan kymmeneen prosenttiin. Samalla… Jatka lukemista Tiettyjen kuluttajaluottojen enimmäiskorko 1.1. – 30.9.2021

Ulosottoa koskevaa oikeuskäytäntöä

Korkeimman oikeuden ratkaisu 2021:1 Perustelut Asian tausta ja kysymyksenasettelu 1. A Oy:llä (yhtiö) oli velkoja ulosotossa 34 334,27 euroa, joiden suorittamiseksi ulosottomies oli 16.11.2018 vahvistanut maksusuunnitelman. Maksusuunnitelman mukaan yhtiö sitoutui suorittamaan siinä mainittujen saamisten määrän ulosottomiehelle suunnitelman mukaisesti. Maksusuunnitelman voimassaoloaika oli 16.11.2018-30.4.2019 ja lyhennyserä oli 1 200 euroa kuukaudessa. 2. Ulosottomies oli 19.11.2018 ottanut väliaikaistoimella… Jatka lukemista Ulosottoa koskevaa oikeuskäytäntöä

Julkaistu
Kategoria(t): Ulosotto