Kulutusluottoa koskeva lainsäädäntö

Kuluttajansuojalaki 7 luku (27.8.2010/746) Kuluttajaluotot Yleiset säännökset 1 § (14.10.2016/851) Soveltamisala Tässä luvussa säädetään kuluttajaluotoista. Kuluttajaluotolla tarkoitetaan luottoa, jonka elinkeinonharjoittaja (luotonantaja) sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä. Tämän luvun säännöksiä sovellettaessa kuluttajaluottoon rinnastetaan vuokra- tai muu sellainen sopimus, jonka nojalla tavara luovutetaan kuluttajan hallintaan ja jonka ehtojen mukaan tavaran käteishinta ja… Jatka lukemista Kulutusluottoa koskeva lainsäädäntö

Kuluttajaluoton oikeuskäytäntöä

Korkeimman oikeuden ratkaisu 2019:8 Perustelut Asian tausta ja kysymyksenasettelu 1. S oli joulukuussa 2013 tehnyt R Oy:n kanssa sopimuksen 30 euron määräisestä pienlainasta. Lainan saamisen edellytyksenä oli ollut joko lainanottajan itsensä järjestämä henkilötakaus tai A Oy:n myöntämä maksullinen takaus. Takauspalvelua A Oy:ltä oli voinut hakea lainahakemuksen yhteydessä tai sitä ennen tekstiviestillä tai A Oy:n internetsivulla. Takauspalvelun… Jatka lukemista Kuluttajaluoton oikeuskäytäntöä

KKO 15.1.2021 antama ratkaisu 2021:2 yksipuolisen tuomion lainvoimaisuudesta ja muutoksen hakemisesta

Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2021:2 katsonut, että Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden 14.11.2014 antama yksipuolinen tuomio ei ole tullut lainvoimaiseksi koska hakija ei ole näyttänyt saaneensa yksipuolista tuomiota tiedokseen. Ulosmittaus tai velkajärjestelyhakemus jossa yksipuolinen tuomio on mainittu ei ole lain tarkoittama yksipuolisen tuomion asiakirjan fyysinen tiedoksisaanti. Koska edellä mainitulla perusteella muutosta tulee hakea käräjäoikeudesta jätettiin yksipuolisen tuomion… Jatka lukemista KKO 15.1.2021 antama ratkaisu 2021:2 yksipuolisen tuomion lainvoimaisuudesta ja muutoksen hakemisesta

Korkein oikeus antoi maksuohjelman sitovuudelle vahvan merkityksen – toisin kuin käräjä- ja hovioikeus.

Korkeimman oikeuden 4.1.2021 antama ratkaisu KKO 2021:1 ulosoton maksusuunnitelman sitovuudesta ulosottovelallisen tilivarojen ulosmittauksessa. Korkein oikeus antoi maksuohjelman sitovuudelle vahvan merkityksen – toisin kuin käräjä- ja hovioikeus. Ulosottomies oli vahvistanut velallisena olleelle yhtiölle kirjallisen maksusuunnitelman määräajaksi. Ulosottomies oli kuitenkin ulosmitannut yhtiön pankkitililtä maksusuunnitelmaan kuuluneita velkoja vastaavan määrän varoja yhtiön noudattaman maksusuunnitelman voimassaoloaikana. Käräjäoikeus hylkäsi A Oy:n… Jatka lukemista Korkein oikeus antoi maksuohjelman sitovuudelle vahvan merkityksen – toisin kuin käräjä- ja hovioikeus.

Luottokustannusten kohtuullisuus kuluttajariitalautakunnan ratkaisuissa 10.2.2016

Kuluttajariitalautakunta on 10.2.2016 antanut neljä täysistuntopäätöstä luottokustannusten kohtuullisuuteen liittyen, jotka kaikki päätökset koskivat KSL 7 luvun 17 a §:n mukaisen korkokattosääntelyn ulkopuolelle jääviä 2000 €:n suuruisia limiittiluottoja ja joissa kaikissa kuluttaja oli esittänyt kohtuullistamisvaatimuksen.  Kuluttajariitalautakunta kohtuullisti kahdessa päätöksessä luottojen osalta luottokustannukset 119,98 %:n todellisesta vuosikorosta korkokaton mukaiseen 50,5 %:iin (korkolain mukainen viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä).… Jatka lukemista Luottokustannusten kohtuullisuus kuluttajariitalautakunnan ratkaisuissa 10.2.2016

Vaatimusten vastustaminen/reklamointi

Jos velkojan vaatimus on kokonaan tai edes osittain aiheeton, voit riitauttaa sen. Riitauttaminen on mahdollista myös esimerkiksi silloin, jos velka on vanhentunut. Tee riitautus velkojalle kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla, yksilöi itsesi ja velkasi esim. velkojan laskun tiedoilla ja perustele viestissä, miksi pidät vaatimusta aiheettomana. Lisäksi voit kiistää velkaan liittyvät perintäkuluvaatimukset, jos asiassa on menetelty hyvän perintätavan vastaisesti. Perintälain… Jatka lukemista Vaatimusten vastustaminen/reklamointi

Alektum Oy:n menettely katsottiin markkinaoikeudessa olleen perintälain 4 §:ssä tarkoitetun hyvän perintätavan vastaista

Saman kuluttajasaatavan eri laskuja ei voi periä erillisinä saatavina ja siten kiertää perintäkulujen enimmäismääriä. Alektum Oy menetteli perintälain 10 c §:n vastaisesti, kun se on vaatinut kuluttajavelalliselta ensimmäisen lähetyksen jälkeisten lähetysten osalta yksittäisiin lähetyksiin perustuvista maksuvaatimuksista perintäkuluja useammasta kuin yhdestä maksuvaatimuksesta lähetystä kohden. Markkinaoikeus on 20.6.2019 antamassaan ratkaisussa MAO:290/19 kieltänyt Alektum Oy:tä samaan tilaussopimukseen perustuvien, perättäisiin… Jatka lukemista Alektum Oy:n menettely katsottiin markkinaoikeudessa olleen perintälain 4 §:ssä tarkoitetun hyvän perintätavan vastaista

Takaisinsaantihakemus Lowell Oy:n hakemaan yksipuoliseen tuomioon tuli tutkia hovioikeuden päätöksellä.

Helsingin hovioikeus on 4.10.2019 antamallaan päätöksellä Nro 1221, Diaarinumero S 19/1140 lausunut seuraavasti: Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan asianosaisella, jota vastaan on annettu yksipuolinen tuomio, on oikeus hakea takaisinsaantia siinä tuomioistuimessa, joka on antanut yksipuolisen tuomion. Takaisinsaantia on haettava kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä lukien, kun takaisinsaannin hakija hänen läsnäollessaan toimitetussa ulosmittauksessa… Jatka lukemista Takaisinsaantihakemus Lowell Oy:n hakemaan yksipuoliseen tuomioon tuli tutkia hovioikeuden päätöksellä.

4finace Oy:n kulutusluoton eräpäivänsiirtomaksu oli kohtuuton

Korkeimman oikeuden 20.10.2020 antamassa ja julkaisemattomassa päätöksessä Nro 1540 korkein oikeus muutti markkinaoikeuden 13.10.2017 antamaa päätöstä Nro 616/17 ja katsoi, että 4finance Oy:n kuluttajien kanssa tekemissään sopimuksissa käyttämät eräpäivän siirtämistä koskevat hintaehdot ovat olleet määriltään kohtuuttomia ja että sopimusehtojen epäselvyys on lisännyt osaltaan sopimusehtojen kohtuuttomuutta.  Korkein oikeus määräsi yhtiölle kuluttaja-asiamiehen valituksen ja vaatimuksen mukaisen kiellon käyttää… Jatka lukemista 4finace Oy:n kulutusluoton eräpäivänsiirtomaksu oli kohtuuton

Intrum Justitia Oy ei voinut osoittaa, että velkojen vanhentuminen olisi katkaistu vapaamuotoisella katkaisutoimella

Velan vanhentumisesta annetun lain 4 §:n mukaan velka vanhentuu kolmen vuoden kuluttua 5-7 §:ssä tarkoitetusta ajankohdasta, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Lain 5 §:n 1 momentin mukaan vanhentumisaika alkaa kulua eräpäivästä, jos se on velallista sitovasti ennalta määrätty. Lain 12 §:n 1 momentin mukaan velasta suoritettava korko, viivästyskorko ja muut liitännäiskustannukset samoin kuin pääoman… Jatka lukemista Intrum Justitia Oy ei voinut osoittaa, että velkojen vanhentuminen olisi katkaistu vapaamuotoisella katkaisutoimella