Haasteeseen vastaaminen

Kun saat haasteen niin voit riitauttaa sen käräjäoikeudelle. Esim. jos sinulta peritään vanhentunutta velkaa niin voit lausua käräjäoikeudelle seuraavasti: ASIA Vastaus asiassa E 21/XXXX Kiistän kanteen vaatimukset kokonaisuudessaan vanhentuneina. Koska en ole saanut haastehakemuksen 12.11.2010 eräpäiväisestä saamisesta vaatimusta 3 vuoden määräajoin niin velka on vanhentunut ja kanne tulee hylätä kokonaisuudessaan. Voit vaatia myös oikeudenkäyntikulujesi korvaamista.… Jatka lukemista Haasteeseen vastaaminen

Perintätoimien reklamointi

Velallisella on oikeus saada tietoja velkatilanteestaan Velallisella on perintälain 4 a §:n nojalla ja pyynnöstä oikeus saada velkojalta tai esimerkiksi perintätoimistolta ajantasainen tieto velkojensa kokonaismäärästä ja perusteista, erittely maksamattomista veloista ja niiden lyhennyksistä sekä selvitys velkapääomalle kertyneiden korkojen ja kulujen määräytymisestä. Tiedot ovat velalliselle maksuttomia. Erittelyn ja selvityksen laatimisesta voi vaatia kohtuullisen korvauksen, jos edellisen… Jatka lukemista Perintätoimien reklamointi

Tiettyjen kuluttajaluottojen enimmäiskorko 1.1. – 30.9.2021

Tiettyjen kuluttajaluottojen enimmäiskorkoa tiukennettiin – kuten 1.7.2020 – vuodenvaihteessa voimaan tulleella väliaikaisella lainsäädännöllä. Tilapäiset muutokset ovat voimassa 1.1.–30.9.2021. Jos vuoden 2020 väliaikaisen hintasääntelyn aikana otit uuden lainan tai teit uusia nostoja vanhasta lainasta, uusi väliaikainen sääntely ei koske niiden korkoja, vaan korot ovat voineet nousta vuodenvaihteessa.  Tiettyjen kuluttajaluottojen korkoa rajattiin vuodenvaihteessa korkeintaan kymmeneen prosenttiin. Samalla… Jatka lukemista Tiettyjen kuluttajaluottojen enimmäiskorko 1.1. – 30.9.2021

Ulosottoa koskevaa oikeuskäytäntöä

Korkeimman oikeuden ratkaisu 2021:1 Perustelut Asian tausta ja kysymyksenasettelu 1. A Oy:llä (yhtiö) oli velkoja ulosotossa 34 334,27 euroa, joiden suorittamiseksi ulosottomies oli 16.11.2018 vahvistanut maksusuunnitelman. Maksusuunnitelman mukaan yhtiö sitoutui suorittamaan siinä mainittujen saamisten määrän ulosottomiehelle suunnitelman mukaisesti. Maksusuunnitelman voimassaoloaika oli 16.11.2018-30.4.2019 ja lyhennyserä oli 1 200 euroa kuukaudessa. 2. Ulosottomies oli 19.11.2018 ottanut väliaikaistoimella… Jatka lukemista Ulosottoa koskevaa oikeuskäytäntöä

Julkaistu
Kategoria(t): Ulosotto

Kuluttajaluoton oikeuskäytäntöä

Korkeimman oikeuden ratkaisu 2019:8 Perustelut Asian tausta ja kysymyksenasettelu 1. S oli joulukuussa 2013 tehnyt R Oy:n kanssa sopimuksen 30 euron määräisestä pienlainasta. Lainan saamisen edellytyksenä oli ollut joko lainanottajan itsensä järjestämä henkilötakaus tai A Oy:n myöntämä maksullinen takaus. Takauspalvelua A Oy:ltä oli voinut hakea lainahakemuksen yhteydessä tai sitä ennen tekstiviestillä tai A Oy:n internetsivulla. Takauspalvelun… Jatka lukemista Kuluttajaluoton oikeuskäytäntöä

KKO 15.1.2021 antama ratkaisu 2021:2 yksipuolisen tuomion lainvoimaisuudesta ja muutoksen hakemisesta

Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2021:2 katsonut, että Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden 14.11.2014 antama yksipuolinen tuomio ei ole tullut lainvoimaiseksi koska hakija ei ole näyttänyt saaneensa yksipuolista tuomiota tiedokseen. Ulosmittaus tai velkajärjestelyhakemus jossa yksipuolinen tuomio on mainittu ei ole lain tarkoittama yksipuolisen tuomion asiakirjan fyysinen tiedoksisaanti. Koska edellä mainitulla perusteella muutosta tulee hakea käräjäoikeudesta jätettiin yksipuolisen tuomion… Jatka lukemista KKO 15.1.2021 antama ratkaisu 2021:2 yksipuolisen tuomion lainvoimaisuudesta ja muutoksen hakemisesta

Korkein oikeus antoi maksuohjelman sitovuudelle vahvan merkityksen – toisin kuin käräjä- ja hovioikeus.

Korkeimman oikeuden 4.1.2021 antama ratkaisu KKO 2021:1 ulosoton maksusuunnitelman sitovuudesta ulosottovelallisen tilivarojen ulosmittauksessa. Korkein oikeus antoi maksuohjelman sitovuudelle vahvan merkityksen – toisin kuin käräjä- ja hovioikeus. Ulosottomies oli vahvistanut velallisena olleelle yhtiölle kirjallisen maksusuunnitelman määräajaksi. Ulosottomies oli kuitenkin ulosmitannut yhtiön pankkitililtä maksusuunnitelmaan kuuluneita velkoja vastaavan määrän varoja yhtiön noudattaman maksusuunnitelman voimassaoloaikana. Käräjäoikeus hylkäsi A Oy:n… Jatka lukemista Korkein oikeus antoi maksuohjelman sitovuudelle vahvan merkityksen – toisin kuin käräjä- ja hovioikeus.

Luottokustannusten kohtuullisuus kuluttajariitalautakunnan ratkaisuissa 10.2.2016

Kuluttajariitalautakunta on 10.2.2016 antanut neljä täysistuntopäätöstä luottokustannusten kohtuullisuuteen liittyen, jotka kaikki päätökset koskivat KSL 7 luvun 17 a §:n mukaisen korkokattosääntelyn ulkopuolelle jääviä 2000 €:n suuruisia limiittiluottoja ja joissa kaikissa kuluttaja oli esittänyt kohtuullistamisvaatimuksen.  Kuluttajariitalautakunta kohtuullisti kahdessa päätöksessä luottojen osalta luottokustannukset 119,98 %:n todellisesta vuosikorosta korkokaton mukaiseen 50,5 %:iin (korkolain mukainen viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä).… Jatka lukemista Luottokustannusten kohtuullisuus kuluttajariitalautakunnan ratkaisuissa 10.2.2016

Vaatimusten vastustaminen/reklamointi

Jos velkojan vaatimus on kokonaan tai edes osittain aiheeton, voit riitauttaa sen. Riitauttaminen on mahdollista myös esimerkiksi silloin, jos velka on vanhentunut. Tee riitautus velkojalle kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla, yksilöi itsesi ja velkasi esim. velkojan laskun tiedoilla ja perustele viestissä, miksi pidät vaatimusta aiheettomana. Lisäksi voit kiistää velkaan liittyvät perintäkuluvaatimukset, jos asiassa on menetelty hyvän perintätavan vastaisesti. Perintälain… Jatka lukemista Vaatimusten vastustaminen/reklamointi

Alektum Oy:n menettely katsottiin markkinaoikeudessa olleen perintälain 4 §:ssä tarkoitetun hyvän perintätavan vastaista

Saman kuluttajasaatavan eri laskuja ei voi periä erillisinä saatavina ja siten kiertää perintäkulujen enimmäismääriä. Alektum Oy menetteli perintälain 10 c §:n vastaisesti, kun se on vaatinut kuluttajavelalliselta ensimmäisen lähetyksen jälkeisten lähetysten osalta yksittäisiin lähetyksiin perustuvista maksuvaatimuksista perintäkuluja useammasta kuin yhdestä maksuvaatimuksesta lähetystä kohden. Markkinaoikeus on 20.6.2019 antamassaan ratkaisussa MAO:290/19 kieltänyt Alektum Oy:tä samaan tilaussopimukseen perustuvien, perättäisiin… Jatka lukemista Alektum Oy:n menettely katsottiin markkinaoikeudessa olleen perintälain 4 §:ssä tarkoitetun hyvän perintätavan vastaista