KKO 15.1.2021 antama ratkaisu 2021:2 yksipuolisen tuomion lainvoimaisuudesta ja muutoksen hakemisesta

Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2021:2 katsonut, että Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden 14.11.2014 antama yksipuolinen tuomio ei ole tullut lainvoimaiseksi koska hakija ei ole näyttänyt saaneensa yksipuolista tuomiota tiedokseen.

Ulosmittaus tai velkajärjestelyhakemus jossa yksipuolinen tuomio on mainittu ei ole lain tarkoittama yksipuolisen tuomion asiakirjan fyysinen tiedoksisaanti.

Koska edellä mainitulla perusteella muutosta tulee hakea käräjäoikeudesta jätettiin yksipuolisen tuomion purkuhakemus tutkimatta.

Perustelut

Kysymyksenasettelu

1. Lainvoiman saanut tuomio riita-asiassa voidaan oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 7 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla purkaa, jos vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei aikaisemmin ole esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut toiseen lopputulokseen.

2. Korkein oikeus toteaa, että tuomion purkamista koskeva hakemus voidaan ottaa tutkittavaksi vain, jos sen kohteena on lainvoimainen tuomio tai oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 16 §:ssä tarkoitettu lainvoimaiseen tuomioon rinnastettava oikeudellinen ratkaisu. Tämän vuoksi asiassa on ensin arvioitava hakemuksen tutkimisen edellytykset kohderatkaisun lainvoimaisuuden osalta.

Muutoksenhaku yksipuoliseen tuomioon

3. Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan asianosainen, jota vastaan on annettu yksipuolinen tuomio, ei saa valittaa siitä. Yksipuolisessa tuomiossa on tästä ilmoitettava ja samalla annettava ohjeet, minkä ajan kuluessa ja missä tuomioistuimessa takaisinsaantia on haettava. Saman luvun 14 §:n 1 momentin mukaan sen asianosaisen asiana, jonka vaatimuksesta yksipuolinen tuomio on annettu, on huolehtia siitä, että vastapuoli saa tiedon yksipuolisesta tuomiosta, ellei pykälän 2 momentista muuta johdu.

4. Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan asianosaisella, jota vastaan on annettu yksipuolinen tuomio, on oikeus hakea takaisinsaantia siinä tuomioistuimessa, joka on antanut yksipuolisen tuomion. Takaisinsaantia on haettava kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä lukien, kun takaisinsaannin hakija hänen läsnäollessaan toimitetussa ulosmittauksessa taikka muulla tavoin todisteellisesti on saanut tiedon yksipuolisesta tuomiosta.

5. Kun yksipuolinen tuomio takaisinsaantiosoituksineen on annettu asianosaiselle tiedoksi kohdassa 4 mainituin tavoin, siitä alkaa kulua määräaika hakea takaisinsaantia yksipuoliseen tuomioon. Takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon antaa vastaajalle mahdollisuuden saada asia ensimmäisessä oikeusasteessa käsitellyksi täysimittaisessa oikeudenkäynnissä, jolloin voidaan arvioida myös näyttökysymyksiä. Takaisinsaantioikeudenkäynnissä annettavaan tuomioon voidaan hakea muutosta säännönmukaisessa järjestyksessä valittamalla hovioikeuteen.

Yksipuolisen tuomion tiedoksiantaminen tässä asiassa

6. Korkein oikeus toteaa, että takaisinsaantimääräajan alkamisen kannalta merkityksellistä on kohdassa 4 mainituin tavoin tapahtuva yksipuolisen tuomion todisteellinen tiedoksianto, eikä riittävää tältä osin ole esimerkiksi muulla tavoin osoitettu tosiasiallinen tietoisuus yksipuolisesta tuomiosta. Yksipuolisen tuomion tiedoksiantamisessa ei kuitenkaan vaadita noudatettavaksi oikeudenkäymiskaaren 11 luvun säännöksiä tiedoksiannosta oikeudenkäynnissä, vaan muukin todisteellinen tiedoksianto riittää. Todisteellisesta tiedoksiannosta laki mainitsee esimerkkinä vastaajan läsnäollessa toimitetun ulosmittauksen.

7. Asiassa saadun selvityksen mukaan A ei ole ollut läsnä yksipuoliseen tuomioon perustuvaa ulosmittausta suoritettaessa, eivätkä ulosottoviranomaiset ole muutoinkaan antaneet yksipuolista tuomiota todisteellisesti tiedoksi A:lle. Näyttämättä on siten jäänyt, että takaisinsaantiaika yksipuoliseen tuomioon olisi alkanut kulua yksipuolisen tuomion ulosottotäytäntöönpanon yhteydessä.

8. A on esitetyn selvityksen mukaan hakenut kahdesti velkajärjestelyä, jolloin hänen hakemuksissaan on tuotu esille yksipuolisella tuomiolla vahvistettu velka konkurssipesälle. Vaikka A on siten tiennyt häneltä ulosmitattavan varoja konkurssipesän yksipuolisen tuomion perusteena olevalle saatavalle, A:n ei tälläkään perusteella ole näytetty saaneen ulosmittauksen perusteena olevaa yksipuolista tuomiota todisteellisesti tiedokseen.

9. Asiassa ei ole tullut ilmi muutakaan tapaa, jolla A olisi saanut yksipuolisen tuomion todisteellisesti tiedokseen.

A:n hakemuksen tutkimisen edellytysten arviointi

10. Edellä selostetuin perustein Korkein oikeus katsoo, ettei A ole saanut Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden 14.11.2014 antamaa yksipuolista tuomiota laissa edellytetyin tavoin todisteellisesti tiedokseen eikä määräajan hakea takaisinsaantia yksipuoliseen tuomioon ole näytetty alkaneen. Takaisinsaantia on mahdollista hakea, vaikka yksipuolista tuomiota ei olisi annettu todisteellisesti tiedoksi (KKO 1979 II 1). A:n esittämän selvityksen mukaan takaisinsaantia tässä asiassa ei ole haettu. Kun yksipuolinen tuomio ei mainituista syistä ole lainvoimainen, A:n hakemus yksipuolisen tuomion purkamiseksi on jätettävä tutkimatta.

Päätöslauselma

Hakemus jätetään tutkimatta.