Ulosottolaitoksen antamaan vireilletuloilmoitukseen voi hakea muutosta

Vastoin voimassa ollutta ulosottoviraston päätelmiä ja alioikeuksien oikeuskäytäntöä Itä-Suomen hovioikeus on 20.05.2021 antamallaan päätöksellään katsonut, että ulosottoviraston vireilletuloilmoitus on jo valituskelpoinen eikä ulosottovelallisen tarvitse odottaa ulosmittauspäätöstä saadakseen vastustamisperusteensa tutkituksi käräjäoikeudessa.

Oikeuskirjallisuudessa todetaan, että se, että ulosottomies hyväksyy asian vireille tulleeksi, on valituskelpoinen, koska ulosottovelallisella on tässä asemassaan tiettyjä velvollisuuksia ilman, että ulosottomies on vielä tehnyt yksittäisiä täytäntöönpanotoimia (Linna, Ulosotto-oikeus III – Erityiset täytäntöönpanon lajit ja oikeussuojakeinot, 2018, s. 264).

Itä-Suomen hovioikeus 20.05.2021 Nro:259, Dnro: U 21/386