Intrum Justitia Oy ei voinut osoittaa, että velkojen vanhentuminen olisi katkaistu vapaamuotoisella katkaisutoimella

Velan vanhentumisesta annetun lain 4 §:n mukaan velka vanhentuu kolmen vuoden kuluttua 5-7 §:ssä tarkoitetusta ajankohdasta, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Lain 5 §:n 1 momentin mukaan vanhentumisaika alkaa kulua eräpäivästä, jos se on velallista sitovasti ennalta määrätty. Lain 12 §:n 1 momentin mukaan velasta suoritettava korko, viivästyskorko ja muut liitännäiskustannukset samoin kuin pääoman lyhennys ja muu osasuoritus vanhentuvat itsenäisesti. Jos kuitenkin velan pääoma vanhentuu, myös velkaan liittyvät korot ja muut liitännäiskustannukset vanhentuvat.

Mainitun lain 10 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan velan vanhentuminen katkeaa, kun velkoja vaatii velalliselta suoritusta tai muutoin muistuttaa velallista velasta. Lainkohdan 2 momentin mukaan velan vanhentumisen katkaiseminen edellyttää, että velka yksilöidään katkaisutoimessa.

Lainkohdan säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä todetaan, että katkaisu tulisi tehdä niin, että se voidaan tarvittaessa jälkikäteen todentaa. Katkaisutoimissa edellytetään, että sen tekee joko velkoja tai velallinen ja että toinen osapuoli saa siitä tiedon. Riitatilanteessa velkojen on kyettävä näyttämään, milloin vanhentuminen on katkaistu. Todistustaakka vanhentumisen katkaisemisesta on yleisten prosessuaalisten periaatteiden mukaan velkojalla. (HE 187/2002 vp, s. 54-56)

Intrum Justitia Oy on esittänyt kirjallisena todisteena kuvakaappauksia tietojärjestelmästään, joista yhtiön mukaan ilmenevät päivämäärät, jolloin maksuvaatimuskirjeet oli lähetetty A:lle. Asiakirjat tukevat väitettä siitä, että A:lle on lähetetty kirjeitä järjestelmän kautta. Asiakirjoista ei kuitenkaan ilmene, mihin osoitteeseen kirjeet oli lähetetty eikä sitä, olivatko kirjeet täyttäneet muut vanhentumisen katkaisemiseksi vaadittavat edellytykset eli velan perusteen ja määrän riittävän yksilöinnin. Muuta näyttöä perintäkirjeiden toimittamisesta A:lle ei ole esitetty.

Edellä mainitut kuvakaappaukset eivät riitä osoittamaan, että kyseiset kirjeet olisivat tulleet A:n tietoon ja että ne olisivat täyttäneet edellä selostetun vanhentumisen katkaisemiseksi riittävän yksilöinnin vaatimuksen. Näyttötaakka kirjeiden toimittamisesta on Intrum Justitia Oy:llä. Näyttämättä on siten jäänyt, että velkojen vanhentuminen olisi katkaistu vapaamuotoisella katkaisutoimella.

Turun hovioikeus 30.8.2018, tuomio nro 678, dnro S 17/1211
Varsinais-Suomen käräjäoikeus 26.5.2017 nro 15863