Takaisinsaantihakemus Lowell Oy:n hakemaan yksipuoliseen tuomioon tuli tutkia hovioikeuden päätöksellä.

Helsingin hovioikeus on 4.10.2019 antamallaan päätöksellä Nro 1221, Diaarinumero S 19/1140 lausunut seuraavasti: Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan asianosaisella, jota vastaan on annettu yksipuolinen tuomio, on oikeus hakea takaisinsaantia siinä tuomioistuimessa, joka on antanut yksipuolisen tuomion. Takaisinsaantia on haettava kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä lukien, kun takaisinsaannin hakija hänen läsnäollessaan toimitetussa ulosmittauksessa… Jatka lukemista Takaisinsaantihakemus Lowell Oy:n hakemaan yksipuoliseen tuomioon tuli tutkia hovioikeuden päätöksellä.

4finace Oy:n kulutusluoton eräpäivänsiirtomaksu oli kohtuuton

Korkeimman oikeuden 20.10.2020 antamassa ja julkaisemattomassa päätöksessä Nro 1540 korkein oikeus muutti markkinaoikeuden 13.10.2017 antamaa päätöstä Nro 616/17 ja katsoi, että 4finance Oy:n kuluttajien kanssa tekemissään sopimuksissa käyttämät eräpäivän siirtämistä koskevat hintaehdot ovat olleet määriltään kohtuuttomia ja että sopimusehtojen epäselvyys on lisännyt osaltaan sopimusehtojen kohtuuttomuutta.  Korkein oikeus määräsi yhtiölle kuluttaja-asiamiehen valituksen ja vaatimuksen mukaisen kiellon käyttää… Jatka lukemista 4finace Oy:n kulutusluoton eräpäivänsiirtomaksu oli kohtuuton

Intrum Justitia Oy ei voinut osoittaa, että velkojen vanhentuminen olisi katkaistu vapaamuotoisella katkaisutoimella

Velan vanhentumisesta annetun lain 4 §:n mukaan velka vanhentuu kolmen vuoden kuluttua 5-7 §:ssä tarkoitetusta ajankohdasta, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Lain 5 §:n 1 momentin mukaan vanhentumisaika alkaa kulua eräpäivästä, jos se on velallista sitovasti ennalta määrätty. Lain 12 §:n 1 momentin mukaan velasta suoritettava korko, viivästyskorko ja muut liitännäiskustannukset samoin kuin pääoman… Jatka lukemista Intrum Justitia Oy ei voinut osoittaa, että velkojen vanhentuminen olisi katkaistu vapaamuotoisella katkaisutoimella

OK Perinnän korkoehto oli kohtuuton

Luottosopimuksen varsinainen luottoraja oli mitoitettu 2.000 euroksi, joka juuri ylittää asiassa sovellettavan aiemmin voimassa olleen kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n enimmäiskorkoa koskevan säännöksen soveltamisalan rajan. Ensimmäisen kuukauden aikana luottoraja oli ollut 100 euroa eikä 2.000 euroa. Mainituista seurasi, että luottosopimusta ei voitu pitää määrältään aidosti vähintään 2.000 euron suuruisena ja siihen oli siten sovellettava luottosopimuksen solmimisen aikana… Jatka lukemista OK Perinnän korkoehto oli kohtuuton

GF Money Consurner Finance Oy:n perimät korot olivat kohtuuttomia – hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa

Korkokattosäännös koski vain alle 2.000 euron kulutusluottoja. Korkokaton määrä oli noin 50 prosenttia. Käsillä olevassa luotossa todellinen vuosikorko oli lähes kolminkertainen kuluttajansuojalain sallimaan korkokattoon nähden. Ottaen huomioon, että tarkastelun kohteena olevan luoton määrä oli samaa suuruusluokkaa kuin korkokattosääntelyn piiriin kuuluvan luoton enimmäismäärä, voitiin korkokaton katsoa antavan viitteitä kohtuullisesta korkotasosta myös yli 2.000 euron luottorajalla olevien… Jatka lukemista GF Money Consurner Finance Oy:n perimät korot olivat kohtuuttomia – hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa

Velalliselle ei saa aiheuttaa kohtuuttomia ja tarpeettomia kustannuksia

Hyvän perintätavan vastaista on aiheuttaa velalliselle kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja taikka tarpeetonta haittaa (Perintälaki 4 § 2 momentti 2 -kohta)  Perintälain kohtuullisuusvaatimusta ei saa kiertää menettelyillä, joilla keinotekoisesti nostetaan perintäkulujen määrää, kuten samaan velkasuhteeseen perustuvan saatavan osittaminen perintävaiheessa useaksi eri saatavaksi. Samaan sopimukseen perustuvia tai muuten samasta perusteesta johtuvia saatavia on käsiteltävä tarpeettomien kulujen välttämiseksi… Jatka lukemista Velalliselle ei saa aiheuttaa kohtuuttomia ja tarpeettomia kustannuksia

Vanhentunut velka

Velallisella on oikeus saada tietoja myös velkojensa mahdollisesta vanhentumisesta ja vanhentumisen katkaisemisesta (HE 21/2004; Saatavien perinnästä annetun lain 4 a §:n yksityiskohtaiset perustelut). Perinnässä ei saa käyttää hyvän perintätavan vastaista tai muutoin velallisen kannalta sopimatonta menettelyä. Vanhentunutta tai muusta syystä lakannutta saatavaa ei saa periä. Velan yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta siitä, kun velka erääntyy tai… Jatka lukemista Vanhentunut velka

Velallisella on oikeus saada tietoja velkatilanteestaan

Velallisella on perintälain 4 a §:n nojalla ja pyynnöstä oikeus saada velkojalta tai esimerkiksi perintätoimistolta ajantasainen tieto velkojensa kokonaismäärästä ja perusteista, erittely maksamattomista veloista ja niiden lyhennyksistä sekä selvitys velkapääomalle kertyneiden korkojen ja kulujen määräytymisestä. Tiedot ovat velalliselle maksuttomia. Erittelyn ja selvityksen laatimisesta voi vaatia kohtuullisen korvauksen, jos edellisen selvityksen antamisesta on vähemmän kuin 12… Jatka lukemista Velallisella on oikeus saada tietoja velkatilanteestaan